Bắt đầu như thế nào?

Thật dễ dàng để bắt đầu giải pháp CEM Intelligence của bạn. Bạn có thể đi theo từng ngày, nếu chúng tôi đã cung cấp các nghiên cứu hoặc giải pháp CEM trong lĩnh vực của bạn. Nếu chúng ta chưa xếp được các nhu cầu khảo sát trong lĩnh vực của bạn, đây là bước 1 của quá trình thực hiện, được minh họa dưới đây.

Gọi cho chúng tôi để nghe thêm về CEM Intelligence và làm thế nào để bắt đầu.

 

Tiến trình thực hiện giải pháp CEM
Bước 1
Biểu đồ hóa và sắp sếp các nhu cầu nghiên cứu thị trường.
Bước 2
Xác định hồ sơ cho nguồn nhân lực của bạn, và có thể là chi nhánh hay đối tác của bạn.
Xác định ai đang có nhu cầu về loại nghiên cứu.
Bước 3
Xác định hồ sơ khách hàng:
1. Khách hàng tiềm năng.
2. Khách hàng hiện tại.
3. Khách hàng trước đây.
Bước 4
Xác định những hành động tức thì được thực hiện để ứng biến với kết quả.
Bước 5
Xác định luồng báo cáo riêng của các bên liên quan.